Programas de Inclusión Social cofinanciados Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

"O FSE inviste no teu futuro"

Europa

Proxectos asociados

O Programa de apoio á inclusión de persoas sen fogar pretende contribuír á mellora das condicións de vida das persoas que se atopan nunha situación de exclusión residencial, incidindo a nivel individual mediante proxectos...
O programa de apoio á inclusión residencial de persoas en situación de vulnerabilidade social xurde da necesidade detectada polos diversos profesionais que desenvolven a súa labor nos diferentes Puntos de Atención de Servizos...
O Programa de Inclusión de menores a cargo é concebido como un recurso social de  intervención profesional e apoio personalizado que, dende a perspectiva educativo-social, aborda as situacións carenciais que presentan as persoas...
O Programa de desenvolvemento integral do colectivo xitano presenta actuacións específicas de inclusión con esta comunidade, vertebradas a partir de tres eixos: Fomento da participación e a convivencia social (vivenda e saúde)....
O Programa Local de Inclusión Social pretende incidir a nivel individual e grupal para reforzar e fortalecer todos aqueles aspectos que poidan axudar a mellorar á empregabilidade das persoas que acceden a este servizo. Articulase...