Programa CEF Telecom

O Connecting Europe Facility (CEF) en telecomunicacións é un instrumento clave da UE para facilitar a interacción transfronteiriza entre administracións públicas, empresas e cidadáns, mediante a…

Programa Horizon 2020

Horizon 2020 é o maior programa de investigación e innovación da UE con case 80 mil millóns de euros dispoñibles ao longo de 7 anos (2014-2020) - ademais do investimento privado que este diñeiro…

Programa Operativo de Emprego Xuvenil

Como resposta á Recomendación do Consello relativa á implantación da Garantía Xuvenil, o 19 de decembro de 2013 o Goberno de España presentou á CE o Plan Nacional de Garantía Xuvenil.  Este Plan,…

INTERREG Espacio Atlántico

INTERREG Espacio Atlántico é un programa de financiación europeo que promove a cooperación transnacional en 36 rexións atlánticas de cinco países europeos. Cun orzamento total de €185M, sendo €…

 Programa Operativo URBACT III

URBACT é un programa europeo de intercambio e aprendizaxe que promove o desenvolvemento urbano sostible e integrado, englobando a 550 cidades, 29 países e 7000 axentes locais activos. Financiado…

Programa Operativo FSE

Programas de Inclusión Social cofinanciados Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

"O FSE inviste no teu futuro"

Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020

O Programa Operativo Plurirregional de España, resultado da fusión dos anteriores PO Crecemento Sostible e PO Crecemento Intelixente, concreta a estratexia e os obxectivos globales da intevención…

Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020

Na Estratexia Europa 2020  a Unión Europea sinala o camiño para o seu futuro. Trátase de crear as condicións propicias para un tipo de crecemento distinto, máis intelixente, sostible e integrador…