Na Estratexia Europa 2020  a Unión Europea sinala o camiño para o seu futuro. Trátase de crear as condicións propicias para un tipo de crecemento distinto, máis intelixente, sostible e integrador. Este modelo debe estar asentado na mellora da competitividade, a innovación e a formación, debe asegurar a cohesión económica e social, debe abordar o desafío demográfico e debe utilizar o potencial das mulleres dunha maneira máis extensa e eficaz. 

As cidades son primordiais dentro deste modelo de desenvolvemento sostible, e por iso os regulamentos dos Fondos Estruturais establecen a obriga de destinar cando menos un 5% dos recursos FEDER a medidas dirixidas ao desenvolvemento urbano integrado e sostible e que atendan aos ámbitos sociais, económicos e ambientais das cidades.

O programa Operativo de Crecemento Sostible (POCS), cofinanciado polo FEDER, participa plenamente da Estratexia Europa 2020 e concéntrase en catro eixos prioritarios:

  • Eixo 4: Economía baixa en carbono.
  • Eixo 12: Desenvolvemento urbano integrado e sostible.
  • Eixo 6: Calidade da auga.
  • Eixo 7: Transporte sostible.
Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020

Proxectos asociados

Edusi
O Pleno do Concello de Santiago aprobou o 12 de xaneiro de 2016 a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) da cidade co obxectivo de presentar a súa candidatura ao Programa Operativo de Crecemento…